Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Πρώτη Δημοσίευση 13.09.2014 21.34
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης Ειδικής Συνεδρίασης της 07ης Σεπτεμβρίου 2014 

Πρακτικό Εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Μπότσαρη Χρυσάνθη.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο και αριθμό μελών ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οκτώ (08).


Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (08) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (03) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (05) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (02) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή, ήτοι τρεις (03) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (02) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι:
- κα Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα που έλαβε έντεκα (11) ψήφους
- κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου που έλαβε δέκα (10) ψήφους
- κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου που έλαβε οκτώ (08) ψήφους
 ενώ βρέθηκε επίσης ένα (01) λευκό ψηφοδέλτιο. β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου που έλαβε εννέα (09) ψήφους
- κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου που έλαβε μία (01) ψήφο

ενώ βρέθηκαν επίσης δύο (02) λευκά ψηφοδέλτια και ένα (01) άκυρο.

Ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου έλαβε μία (01) ψήφο και δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου απαιτείται και δεύτερη ψηφοφορία. 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε και μόνον για το υποψήφιο μέλος το οποίο δεν εξελέγη ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς έλαβε δύο (02) ψήφους, ενώ βρέθηκαν δέκα (10) λευκά ψηφοδέλτια καθώς και ένα (01) άκυρο. 
Επομένως ακολούθησε και τρίτη ψηφοφορία και πάλι μόνο για το υποψήφιο μέλος το οποίο δεν εξελέγη και ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου έλαβε μία (01) ψήφο ήτοι, την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται από την ψηφοφορία ως αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ βρέθηκαν επίσης εννέα (09) λευκά ψηφοδέλτια και τρία (03) άκυρα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πέντε (05) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου
- κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
- κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
- κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
- κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα

για αναπληρωματικά μέλη τρεις (03) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
- κ. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
- κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (08) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (08) ήτοι τρείς (03) της μειοψηφίας και πέντε (05) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους οκτώ (08) υποψηφίους και οι οκτώ (08) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.
- κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου που έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους
- κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά που έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους
- κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη που έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους
- κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα που έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους
- κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου που έλαβε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους
- κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου που έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους
- κα Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
 οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ βρέθηκαν επίσης τέσσερα (04) λευκά ψηφοδέλτια και ένα (01) άκυρο. Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (05) αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με δεδομένες τις υποψηφιότητες των δύο (02) μελών της μειοψηφίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (03) μελών της πλειοψηφίας, όπως ονομαστικά αναφέρονται παραπάνω.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους πέντε (05) υποψηφίους οι τέσσερις (04) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ βρέθηκαν επίσης ένα (01) λευκό ψηφοδέλτιο και δύο (02) άκυρα.
και συγκεκριμένα οι κ.κ.
- κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου που έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους
- κ. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου που έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους
- κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία που έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου που έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους

Ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου έλαβε δεκατέσσερις (14) ψήφους και δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου απαιτείται και δεύτερη ψηφοφορία. Επομένως επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για δεύτερη φορά και μόνον για το υποψήφιο μέλος το οποίο δεν εξελέγη.
Ακολούθησε η δεύτερη ψηφοφορία και διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι ο
- κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους ήτοι, την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως εκλέγεται από την ψηφοφορία ως αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ βρέθηκαν επίσης δέκα (10) λευκά ψηφοδέλτια και τέσσερα (04) άκυρα.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό ψήφων που έλαβαν, για δυόμιση έτη και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01.09.2014 μέχρι 05.03.2017, ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
- κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
- κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα
- κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου
- κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
- κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
- κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου
- κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
- κα Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα

Αναπληρωματικά Μέλη:
- κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
- κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
- κ. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
- κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 218/2014.


πηγή:anatakti.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου