Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρώτη Δημοσίευση 13.09.2014 21.44
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης Ειδικής Συνεδρίασης της 07ης Σεπτεμβρίου 2014 

Πρακτικό Εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του
Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Μπότσαρη Χρυσάνθη.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο και αριθμό μελών ανάλογα με τον αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οκτώ (08).
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (08) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (03) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας και επίσης πέντε (05) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων δύο (02) θα προέρχονται από το σύνολο των μελών των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών μελών που εκπροσωπούν τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου. Επεσήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφίας και που αναλογούν σε αυτή, ήτοι τρεις (03) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (02) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη. Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφίας, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να γίνει η εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκαν, ήτοι:
α. υποψήφιοι τακτικοί οι
- κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου που έλαβε έντεκα (11) ψήφους
- κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου που έλαβε δέκα (10) ψήφους
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου που έλαβε οκτώ (08) ψήφους
 ενώ βρέθηκε επίσης ένα (01) λευκό ψηφοδέλτιο. β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι
- κα Ντουρντουρέκα Καλομοίρα του Δημητρίου που έλαβε επτά (07) ψήφους
- κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου που έλαβε μία (01) ψήφο

ενώ βρέθηκαν επίσης δύο (02) λευκά ψηφοδέλτια και δύο (02) άκυρα. 
Ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου έλαβε μία (01) ψήφο και δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου απαιτείται και δεύτερη ψηφοφορία. 
Στη δεύτερη ψηφοφορία που ακολούθησε και μόνον για το υποψήφιο μέλος το οποίο δεν εξελέγη ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς έλαβε μία (01) ψήφο, ενώ βρέθηκαν εννέα (09) λευκά ψηφοδέλτια καθώς και τρία (03) άκυρα. 
Επομένως ακολούθησε και τρίτη ψηφοφορία μόνο για το υποψήφιο μέλος για την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία ο κ. Γερακόπουλος Γρηγόριος του Αποστόλου δεν εξελέγη διότι δεν έλαβε καμία (00) ψήφο και επομένως δεν εκλέγεται ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, ενώ βρέθηκαν επίσης εννέα (09) λευκά ψηφοδέλτια και τέσσερα (04) άκυρα. 
Έπειτα από αυτό προτάθηκε από το Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος κ. Μάρκου Δημήτριο η θέση του αναπληρωματικού μέλους για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να καλυφθεί από τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φύτρο Αντώνιο του Παρασκευά.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα
για τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέντε (05) Σύμβουλοι και ονομαστικά οι εξής:
- κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
- κ. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου
- κα Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους
- κ. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου
- κ. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των οκτώ (08) τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε οκτώ (08) ήτοι τρείς (03) της μειοψηφίας και πέντε (05) της πλειοψηφίας.
Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθμους με τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους οκτώ (08) υποψηφίους και οι οκτώ (08) συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ.
- κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
- κ. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
- κα Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία που έλαβε είκοσι ένα (21) ψήφους
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
- κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου που έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους
 οι οποίοι και εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενώ βρέθηκαν επίσης ένα (01) λευκό ψηφοδέλτιο. Λόγω ισοψηφιών των παραπάνω εκλεγέντων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έγινε κλήρωση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και η σειρά διαμορφώθηκε ως εξής: - κ. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία που έλαβε είκοσι ένα (21) ψήφους
- κα Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
- κ. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους
- κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου που έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου που έλαβε είκοσι (20) ψήφους
- κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου που έλαβε δεκαεννέα (19) ψήφους 

Σε αυτό το σημείο διακόπηκε η διαδικασία εκλογής των πέντε (05) αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προκειμένου τεθεί το ζήτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. -ελλείψει νομικού συμβούλου- προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της υποψηφιότητας του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους από την πλειοψηφία με την ορθή σύνταξη ψηφοδελτίου, διαδικασία η οποία θα διεξαχθεί όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθ.74, παρ.4 του Ν.3852/10) την ερχόμενη Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου.
Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνον τα ονόματα των εκλεγέντων τακτικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για δυόμιση έτη και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01.09.2014 μέχρι 05.03.2017, ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 
- κ. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
- κα Λίγκου Πηνελόπη του Χαραλάμπους
- κ. Ίσαρης Γεώργιος του Νικολάου
- κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
- κ. Τούντας Ιωάννης του Σωτηρίου
- κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου
- κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
- κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 219/2014.


πηγή:anatakti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου