Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρώτη Δημοσίευση 13.09.2014 21.14
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης Ειδικής Συνεδρίασης της 07ης Σεπτεμβρίου 2014 

Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος αφού ανέθεσε τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου στη Δημοτική Υπάλληλο κα Μπότσαρη Χρυσάνθη, κάλεσε το Συμβούλιο να
προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017), στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξί μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους των παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχθηκαν, ήτοι: 
Υποψήφιος Πρόεδρος ο κ. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη συγκέντρωσε είκοσι (20) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κ. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη συγκέντρωσε έξι (06) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μείζονος μειοψηφίας και υποψήφιος Γραμματέας ο κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου συγκέντρωσε τέσσερις (04) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ελάσσονος μειοψηφίας. 
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, είκοσι επτά (27) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ. Κατραμάδο Σταύρο του Ιωάννη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ βρέθηκαν επίσης τέσσερα (04) λευκά ψηφοδέλτια και δύο (02) άκυρα. Στη συνέχεια κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, είκοσι πέντε (25) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο κ. Πουλάκη Πέτρο του Ιωάννη, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ βρέθηκαν επίσης έξι (06) λευκά ψηφοδέλτια και δύο (02) άκυρα. Κατόπιν κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, μετά την αποσφράγιση των φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, είκοσι πέντε (25) σταυροί προτίμησης για τον υποψήφιο Γραμματέα κ. Τσαντήλα Χρήστο του Δημητρίου, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ βρέθηκαν επίσης επτά (07) λευκά ψηφοδέλτια και ένα (01) άκυρο.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για δυόμιση έτη (1.9.2014 - 5.3.2017)
  • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κατραμάδος Σταύρος του Ιωάννη,
  • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη και
  • Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τσαντήλας Χρήστος του Δημητρίου.
Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας (ή στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως την τοποθέτηση του Ελεγκτή Νομιμότητας) ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 217/2014.


πηγή:anatakti.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου