Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συγκροτείται ανά Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων κατοίκων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.
Η επιτροπή αυτή :
Α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
Β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.
Για την συγκρότησή της παρακαλούμε όπως ορίσετε με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα σας έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετάσχει σε αυτήν.
Η επιλογή παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cbotsari@spata.gr, με φαξ στο τηλέφωνο : 210-6633311 ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου (υπ’ όψιν κας Μπότσαρη Χρ. ή κας Γεώργα Αγγ.) έως την Δευτέρα 29-9-2014 (μέχρι τις 15.00).

Ο Δήμαρχος


Δημήτριος Σπ. Μάρκου

Πίνακας αποδεκτών :

1.      Τοπικοί εμπορικοί & επαγγελματικοί σύλλογοι
2.      Σύλλογοι Εργαζομένων ΟΤΑ
3.      Αμπελουργικός Συνεταιρισμός Σπάτων
4.      Αγροτικός Συνεταιρισμός Σπάτων
5.      Σύλλογος Αλιέων
6.      Σύλλογος Μηχανικών
7.      Ενώσεις & Σύλλογοι γονέων
8.      Αθλητικοί , Πολιτιστικοί & Εξωραϊστικοί Σύλλογοι
9.      Εθελοντές Αρτέμιδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου