Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


 1. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2014.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2013, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.αποφ.Ο.Ε.025/2014).
 3. Λήψη απόφασης για λύση μισθώσεων των ακινήτων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου λόγω της μεταστέγασής τους σε νέο ενιαίο κτίριο.
 4. Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων — Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης.
 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»”, ως προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης.
 6. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθ.023/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014.
 7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’αριθ.024/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2014.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάρτηση των ορίων των οικισμών των Δ.Ε. Σπάτων & Αρτέμιδος της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες & ένταξη στο σχέδιο» (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.7/2014).
 9. Λήψη απόφασης περί σύνταξης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.11/2014).
 10. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης σχετικά με την υπ’αριθμ.287/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’αριθμ.56/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ.απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.10/2014).
 11. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’αριθμ.80/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.181/06–12-2013 έγγραφο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που περιλαμβάνει το 12ο πρακτικό και αφορά σε εναρμόνιση του ΟΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (αρ.απόφ.7/2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»”).
 12. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 33.349,55€ από ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κλπ. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.1/2014).
 13. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 20.136,00€ από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.2/2014).
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές Εργασίες για Έργα Υποδομής Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος».
 15. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της εθελοντικής εργασίας μίας (1) Παιδιάτρου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας.
 16. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (άρθρο 1 παρ.1 εδαφ.γ’ του Π.Δ.23/2000).
 17. Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου &στάσιμου εμπορίου.
 18. Λήψη απόφασης περί σφράγισης σε κατάστημα – Καντίνα Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου άνευ άδειας αρμόδιας αρχής ιδιοκτησίας ZENELAJ ANILA.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης άδειας λειτουργίας κυλικείου εντός του 1ου Λυκείου Σπάτων επ’  ονόματι κ. Αναγνώσταρου Γεωργίου του Ιωάννη.
 20. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’αριθμ.1/2012 άδειας Καντίνας Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου ιδιοκτησίας Πύρου Χαράλαμπου.
 21. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.
 22. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα τέλη τριετούς ταφής και παρατάσεων του θανόντος ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ-ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.
 23. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών ύδρευσης από Χρηματικούς Καταλόγους λόγω του ότι έχουν καταχωρηθεί λάθος ποσά και επαναβεβαίωση των πραγματικών οφειλών στους ίδιους υπόχρεους.
 24. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, λόγω χρέωσης με λάθος τ.μ. στον λογαριασμό της ΔΕΗ (ΜΑΚΡΗ ΣΑΠΦΩ).
 25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ, λόγω υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013  (ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ).
 26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους εισφορών γης  σε χρήμα.
 27. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από Χρηματικούς Κατάλογους για παραβάσεις ΚΟΚ.
 28. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΟΧΑΝΕ).
 29. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ ΠΟΕ και ΔΤ ΠΟΕ (ΒΑΓΓΕΛΗ-ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΕΡΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).
 30. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο (Ειρήνη Καρατζά).
 31. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο (Ιωάννης Αποστολόπουλος).
 32. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη καθαριότητας χωρίς ρεύμα (Γιαννικόπουλος Γεώργιος).
 33. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2014.
 34. Λήψη απόφασης περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογένειας του Δήμου μας.
 35. Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου