Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2019!


Σήμερα βγήκε η απόφαση για την ένσταση σχετικά με τις εκλογές του Δήμου Σπάτων, Αρτέμιδος.

Έγινε δεκτή η ένσταση για τυπικούς λόγους αλλά απορρίφθηκε για ουσιαστικούς.


Παράλληλα δεν έγινε δεκτή η ένσταση του Δημάρχου, Δημήτρη Μάρκου για τυπικούς λόγους.
Περιμένουμε και επίσημα την απόφαση να την δημοσιεύσουμε.

πηγή: anatakti.gr

5 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ????


  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416
  9 Σεπτεμβρίου 2014
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του
  ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστα−
  σης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Με−
  σογείων του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος (Ν. Ατ−
  τικής). ........................................................................................................ 1
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Κήρυξη έκτασης εμβαδού 6,222 στρ. ως αναδασω−
  τέας στη θέση «Μενιδιάτικα» περιφέρειας Δήμου
  Γαλατσίου Νομού Αττικής. ..................................................... 2
  Κήρυξη έκτασης συνολικού εμβαδού 0,785 στρ. ως
  αναδασωτέας στη θέση «Λατομεία Λεβεντάκη»
  Περιφέρειας Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής. .. 3
  ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
  (1)
  Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέ−
  ματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης
  Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων
  του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος (Ν. Αττικής).
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 6 του
  ν. 880/1979 (Α΄58), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το
  άρθρο 6 (παρ. 1γ) του ν. 2052/1992 (Α΄94) και αντικαταστά−
  θηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν.
  1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία
  οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα
  και άλλες διατάξεις» (Α΄91), καθώς και τις διατάξεις των
  άρθρων 3 και 9 (παρ.2) του ν. 4258/2014 (Α΄94).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
  σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
  (Α΄ 98).
  3. Την υπ’ αριθμ. Υ436/3.4.2014 απόφαση του Πρωθυ−
  πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού
  Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
  λαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 831), όπως τροποποιήθηκε
  με την Υ447/22−4−2014 όμοια απόφαση (Β΄ 1015).
  4. Το 132746/2−12−2010 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
  Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ−
  γειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  5. Την 281/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβου−
  λίου Σπάτων − Αρτέμιδος.
  6. Την 3/12−1−2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ−
  βουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και
  την 48/2013 γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Πολε−
  οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.
  7. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
  τού του π.δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
  κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
  οικείου Ο.Τ.Α.
  8. Τις υπ’ αριθ. 196/2011, 206/2013, 15/2014 και 143/2014
  γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
  πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμήμα−
  τος του ρέματος Ραφήνας που βρίσκεται στην περιοχή
  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορεί−
  ων Μεσογείων της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου
  Σπάτων − Αρτέμιδος (ν. Αττικής), που θεωρήθηκαν από
  την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
  (ΔΙΟ) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
  κτύων, όπως αυτές φαίνονται με μπλε συνεχή γραμμή
  στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000
  που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
  Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθ. 35385/2014
  πράξη του και που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση
  δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
  Άρθρο 2
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
  δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
  κής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
  του παρόντος διατάγματος.
  Αθήνα, 27 Aυγούστου 2014
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
  3881
  3882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
  © 2014 Microsoft Όροι Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookies Προγραμματιστές Ελληνικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εξαιτίας αυτού του σχετικού το ΠΔ είναι στον αερα:
  5. Την 281/2011 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβου−
  λίου Σπάτων − Αρτέμιδος.
  Πήραν την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που έλεγε για μικρό ΚΕΛ και την κόλησαν στην μελέτη Λαζαρίδη του 2003 που λέει για ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων. Έχουν γνώση οι φύλακες. Ευτυχώς που άλαξε η καινούργια δημοτική αρχή και θα τα κόψει όλα αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 281 ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ
  <<>>>??????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΠΗΔΗΜΑΤΑΚΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Περνάμε στην ψήφιση της πρότασης του εισηγητού. Δεν χρειάζεται να την ξαναδιαβάσω.
  Μαργέτης Αθανάσιος.
  ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σερέτης Χρήστος.
  ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Χρήστος.
  ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος.
  ΠΟΥΛΑΚΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουλοχέρης Γεώργιος.
  ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γκινοσάτης Γεώργιος.
  ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπέκας Γεώργιος.
  ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Παναγιώτα.
  ΜΑΡΚΟΥ Π.: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσπόρης Ευάγγελος.
  ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργάκης Αντώνιος.
  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κρόκος Νικόλαος.
  ΚΡΟΚΟΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λιανός Κωνσταντίνος.
  ΛΙΑΝΟΣ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωτηρόπουλος Αλκιβιάδης.
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήση Μαρία.
  ΖΗΣΗ: Ναι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κασίμης Γεώργιος.
  ΚΑΣΙΜΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μποτζιολής Δημήτριος.
  ΜΠΟΤΖΙΟΛΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δανέζης Ευάγγελος;
  ΔΑΝΕΖΗΣ: Όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννάτος Σωτήριος;
  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Επειδή εγώ εκπροσωπώ το Τοπικό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω, θα δικαιολογήσω την ψήφο μου. Λέω όχι, διότι το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε να απορρίψουμε την πρόταση του ΥΠΕΚΑ γιατί την τμηματική οριοθέτηση και μόνο. Γι’ αυτό ψηφίζω όχι.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαντήλας; Παρών.
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γίνεται δεκτή λοιπόν η απόφαση του εισηγητή με δεκαπέντε ναι, τέσσερα όχι και ένα παρών. Αποχώρησε η παράταξη του κυρίου Μάρκου.
  ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τ’ ανωτέρω,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
  Εγκρίνει την πρόταση του Αντιδημάρχου κ.Γκινοσάτη Γεωργ. που έχει ως εξής:
  «Απορρίπτουμε την μελέτη τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας η οποία εκπονήθηκε προκειμένου να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί το ΚΕΛ βορείων Μεσογείων για τους εξής λόγους:
  Δεν έχει αποφασιστεί οριστικά το μέγεθος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως και ο τρόπος διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Αντίθετα, εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Περιφερειάρχη και των αρμοδίων της ΕΥΔΑΠ.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στις θέσεις του, όπως αυτές καθορίστηκαν στα δεκαέξι σημεία της απόφασης του. Η τμηματική οριοθέτηση δεν λύνει το ουσιαστικό και μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί στο σύνολο της Περιφέρειας μας το μη οριοθετημένο και διευθετημένο ρέμα Ραφήνας. Αφού οριστικοποιηθεί η λύση του αποχετευτικού, με την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, απαιτούμε την συνολική οριοθέτηση του ρέματος με ταυτόχρονη διευθέτησή του και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων».
  Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασίμης Γεώργιος, Μποτζιολής Δημήτριος, Δανέζης Ευάγγελος που δεν ενέκριναν την πρόταση και ο κ. Τσαντήλας Χρήστος ο οποίος ψήφισε παρών.
  Κατά την διάρκεια της πρώτης ψηφοφορίας αποχώρησε η παράταξη του κ.Μάρκου Δημητρίου, ήτοι οι κ.κ.Μάρκου Δημήτριος, Τούντας Αντώνιος, Στάμου Δημήτριος, Κατραμάδος Σταύρος.
  Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων-Λούτσας κ. Γιαννάτος Σωτήριος, ο οποίος ψήφισε αρνητικά.
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 281/2011.
  Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή